Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства

Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства є навчальним закладом післядипломної освіти, який здійснює підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів водогосподарсько-меліоративного комплексу з питань управління водними ресурсами, забезпечує поширення інформації про цілі та завдання реформ у галузі водного господарства, хід виконання держаних програм з розвитку водного господарства і меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, впровадження у практику досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду тощо.

Центр належить до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і створений на базі реформованого згідно з наказом Держводагентства України від 02.02.2018 р. № 50 Державного інституту управління та  економіки водних ресурсів.

Основними напрямами діяльності Центру є:

 • спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

 • підвищення кваліфікації керівників, резерву та фахівців водогосподарсько-меліоративного комплексу в обсязі державних вимог за переліком категорій, визначених Міндовкілля;

 • виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем економіки природокористування та менеджменту водних ресурсів;

 • інноваційна діяльність з розробки нових навчальних технологій і сприяння їх впровадженню в діяльність Центру;

 • видання науково-популярного журналу «Довкілля України», матеріалів науково-практичних конференцій, збірників наукових праць, монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, а також навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, ділових ігор, відео- та аудіо програм з дисциплін, які вивчаються в Центрі;

 • співробітництво з громадськими організаціями, благодійними фондам та установами щодо здійснення освітньої діяльності, узагальнення досвіду і координації роботи з питань менеджменту природоохоронної діяльності та інтегрованого управління водними ресурсами.

Головними завданнями Центру є:

 • провадження освітньої діяльності – навчальної, виховної, наукової, культурної та методичної;

 • створення умов для безперервної освіти працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу;

 • забезпечення виконання державного замовлення та угод щодо підвищення кваліфікації керівників і фахівців системи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до законодавства України та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;

 • надання освітніх послуг, консультацій за замовленням інших установ та організацій різних типів і форм власності, місцевих органів влади та окремих осіб; просвітницька діяльність;

 • створення належних умов для праці, відпочинку та оздоровлення працівників Центру;

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в осіб, які навчаються в Центрі, поваги до Конституції України та законів України.

Центр сприяє залученню недержавних і громадських організацій до участі у заходах з раціонального використання і охорони водних ресурсів шляхом проведення науково-практичних семінарів з питань реформування управління водними ресурсами і переходу до інтегрованого управління ними, що відповідає вимогам Рамкової Водної Директиви ЄС.