ДО УВАГИ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ

“ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ”

При поданні матеріалу в редакцію необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • подати відомості про автора (авторів): ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада, адреса, контактний телефон;
 • назва статті українською (російською) мовою максимально стисла (до 8 слів,  2 рядки);
 • анотація (3-6 речень мовою оригіналу);
 • стаття має бути структурованою (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми; виклад основного матеріалу; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку)
 • виклад матеріалу має бути логічним, без повторів і дублювання в тексті даних таблиць, їхніх заголовків та підписів до рисунків. Слід використовувати термінологію, прийняту Держспоживстандартом;
 • обов’язковий список використаних джерел;
 • посилання на літературні джерела позначаються в тексті у квадратних дужках;
 • обсяг статті 7-9 стор.;
 • формули набирати в MS Word (формульному редакторі Equation);
 • таблиці компактні, з назвою та нумерацією, поділені на графи;
 • фотографії та рисунки повинні мати підписи та подаватись окремо у форматах JPG, TIFF, PSD; фотографії не повинні бути засвічені/надто затемнені;
 • стаття та рисунки подаються в електронному вигляді та на паперовому носії;
 • обов’язкова наявність рецензії;
 • стаття має бути підписана всіма авторами.

Редакція залишає за собою право на скорочення, незначне редагування і виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). За основний зміст статті відповідають автори.