ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичний відділ інноваційних технологій та розробок

І. Загальні положення

1.1. Навчально-методичний відділ інноваційних технологій та розробок (далі – відділ) є структурним підрозділом Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства (далі – Центр).
1.2. Навчально-методичний відділ інноваційних технологій та розробок підпорядковується безпосередньо директору Центру.
1.3. Структура та чисельність працівників навчально-методичного відділу інноваційних технологій та розробок визначається штатним розписом, який затверджується відповідно до Статуту Центру.
1.4. У своїй діяльності відділ керується законодавчими актами України щодо освіти, науково-технічної діяльності, галузевими нормативно-правовими актами, Статутом Центру, нормативними та розпорядчими документами Центру.
1.5. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з неї згідно з чинним законодавством про працю наказом директора. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються за поданням начальника відділу.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Планування і організація навчального (освітнього) процесу в Центрі, формування планів-графіків для безперервної освіти працівників, що працюють у сфері раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, моніторингу атмосферного повітря, використання і охорони підземних і поверхневих вод, відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, розроблення планів управління річковим басейном, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, управління відходами, екоаудиту, охорони праці і цивільного захисту, проблем змін клімату за категоріями посад і рівнем освіти, всіх установ та організацій, незалежно від видів та форм власності.
2.2. Організація обліку осіб, які пройшли навчання.
2.3. Розробка і організація заходів, які направлені на розвиток Центру як освітнього закладу.
2.4. Розробка пропозицій з метою забезпечення ефективної організації освітнього процесу. Ведення організаційно-методичної документації освітньої діяльності Центру.
2.5. Вивчення та узагальнення українського та міжнародного досвіду навчально-методичної роботи, сприяння впровадженню нових технологій навчання, планування та організації методичної роботи.
2.6. Розроблення проектів перспективних та оперативних планів-графіків навчання.
2.7. Організація координації навчання і підвищення кваліфікації слухачів із урахуванням інтересів та потреб установ та організацій незалежно від видів та форм власності.
2.8. Організація та ведення обліку навчальної та методичної робіт, підготовка звітних даних з навчально-методичних питань.
2.9. Забезпечення процесу навчання навчальною та інструктивно-методичною літературою, систематизація, планування та облік довідково-інформаційного фонду.
2.10. Участь в організації науково-практичних конференцій та короткострокових семінарів.
2.11. Організація систематичного аналізу виконання наказів директора з питань навчально-методичної роботи, а також виконання планів навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.
2.12. Систематизація навчально-методичної літератури та документації, їх рубрикація і популяризація серед викладацького складу.

3. Функції навчально-методичного відділу

Відповідно до визначених цим Положенням завдань основними функціями відділу є:
3.1. Планування навчального процесу:
3.1.1. Розробка проектів планів-графіків підвищення кваліфікації та проведення навчальних курсів;
3.1.2. Розробка плану заходів з підготовки Центру до нового навчального року з організаційних, навчальних та навчально-методичних питань;
3.1.3. Оформлення розкладів аудиторних занять, організації самостійної роботи слухачів, іспитів;
3.1.4. Організація проведення навчального процесу.
3.1.5. Підготовка пропозицій щодо перспективного планування навчального процесу;
3.2. Контроль за проведенням навчального процесу:
3.2.1. Контроль за наявністю і станом програм дисциплін;
3.2.2. Контроль за організацією навчально-методичної та організаційно-методичної роботи та навчального процесу;
3.2.3. Контроль за формуванням екзаменаційних комісій, захистом випускних робіт, іспитами, формуванням наказів про зарахування слухачів на навчання та оформленням звітної документації з цих питань;
3.2.4. Впровадження інноваційних методів та форм навчання, в тому числі технічних засобів навчання та програмного забезпечення;
3.2.5. Контроль за станом навчально-методичної документації щодо відповідності нормативним вимогам.
3.3. Проведення організаційної роботи щодо заходів з удосконалення освітнього процесу Центру, розробка організаційно-навчальної документації та забезпечення здійснення навчального процесу; організація і підготовка проведення виробничих нарад з поточних організаційних питань; участь у складанні спільно з відділом кадрів статистичних звітних даних щодо викладацького складу; контроль готовності навчальних аудиторій до проведення занять та вжиття заходів щодо забезпечення умов навчання.
3.4. Директором Центру на відділ може бути покладено виконання обов’язків з інших питань, пов’язаних з організацією і проведенням навчально-методичного процесу.

4. Права навчально-методичного відділу
4.1. Вивчати стан і досвід навчально-методичної роботи Центру.
4.2. Користуватися локальними нормативними документами та документами Центру з навчально-методичної роботи.
4.3. Перевіряти виконання планів навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.
4.4. Організовувати та брати участь в облаштуванні наочно-навчальних стендів, конференцій.
4.5. Залучати викладачів та співробітників Центру до участі в підготовці і проведенні навчально-методичних заходів.
4.6. За погодженням з директором чи заступником директора відвідувати інші навчальні заклади для вивчення досвіду практик освітнього процесу.
4.7. Подавати керівництву Центру пропозиції з різних аспектів навчально-методичної роботи.

5. Відповідальність
Начальник та працівники відділу несуть відповідальність за:
5.1. Своєчасне та якісне виконання посадових обов’язків, планів роботи відділу, відповідних наказів та розпоряджень керівництва Центру, планово-організаційної та навчально-методичної роботи; уповноваженого органу управління згідно із Статутом Центру.
5.2. Збереження і нерозповсюдження інформаційної бази даних відділу та Центру, в т. ч. електронної.
5.3. Невиконання, неналежне виконання або несвоєчасне виконання завдань та обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

6. Взаємовідносини та зв’язки відділу
Навчально-методичний відділ відповідно до покладених на нього завдань взаємодіє з усіма підрозділами Центру в межах своїх повноважень.